GGZ in WLZ - Overgangsproces aanvragen uit 2020 en 2021 - Update 14-9-2021

14-09-2021

Wet langdurige zorg  toegankelijk voor mensen met een psychische stoornis

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die hun leven lang permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen. Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg ook toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis. Voor hen kan de Wlz een betere oplossing zijn dan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw), waar ze nu vaak onder vallen. Deze cliënten krijgen dan zorg die beter past bij hun zorgbehoefte. 

De Wmo en de Zvw gaan ervan uit dat mensen, met ondersteuning, structuur in hun leven kunnen brengen en dat ze (op den duur) zelfstandig kunnen wonen. De Wlz is daar niet op gericht, maar heeft wel aandacht voor de ontwikkeling van cliënten binnen hun mogelijkheden. Zij hebben blijvend behoefte aan de samenhangende zorg zoals bedoeld in de Wlz. Bovendien wordt de toegang tot de Wlz slechts 1 keer vastgesteld. Voor cliënten geeft dit rust, omdat zij niet langer geregeld beoordeeld worden, tenzij de zorgbehoefte verandert.

Vanaf 2020 wordt vastgesteld of de cliënt toegang heeft tot de Wlz. Dit gebeurt in overleg met de betreffende cliënt of zijn vertegenwoordiger. Het ministerie maakt afspraken met alle partijen om de overgang naar de Wlz zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt niet hoeft te verhuizen en de huidige zorg gecontinueerd kan worden. De cliënt staat centraal! Dat is waar we ons samen voor inzetten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees de originele memo hier Kernboodschap-GGZ-in-WLZ-def-versie-23-april-2019.docx

Het Wetsontwerp GGZ in Wlz is deze zomer zowel door Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Voor de eindtekst van het wetsvoorstel zie Eindtekst. In de wettekst wordt aangegeven dat ook jeugdigen onder de 18 jaar te zijner tijd te bepalen tijdstip, toegelaten kunnen worden tot de Wlz. Verwacht wordt dat ongeveer 300 jongeren daar voor in aanmerking zullen komen. Er wordt onderzoek gedaan wat er nodig is om hen toe te laten (financiën etc.).

Voor meer informatie over de wet, het implementatieplan, cliëntschetsen e.d. zie https://www.informatielangdurigezorg.nl/toegang-wlz-voor-mensen-in-ggz 
Voor het stappenplan zie https://www.informatielangdurigezorg.nl/sites/default/files/stappenplan_aanvraag_wlz_def_nov_2018.pdf
Voor een presentatie CIZ zie GGZ-in-de-Wlz-Presentatie-zorgaanbieders-ZO-Nederland.pdf

VWS organiseert in samenwerking met Per Saldo en RPSW twee regionale informatie bijeenkomsten voor pgb houders en ouder-/wooninitiatieven over de openstelling van de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis:

  • op woensdag 12 februari van 13 tot 16 uur in hotel Pullman Eindhoven Cocagne;
  • op woensdag 19 februari van 13.30 tot 16.30 uur in Utrecht.

Zie Uitnodiging-pgb-bijeenkomsten.pdf voor de uitnodiging en aanmelding.

Het CIZ verzoekt om aanvragen voor indicatie van ggz door bewoners per initiatief gefaseerd in te dienen. Het CIZ moet na indiening van de (complete) aanvraag binnen 6 weken een besluit nemen. Het CIZ verwacht een grote stroom van aanvragen. Daarom vraagt het CIZ flexibiliteit van de aanvragers. Een aanvraag kan dan al wel ingevoerd worden in Portero, maar gewacht kan worden met het aanklikken van ‘indienen’ als er veel aanvragen tegelijk worden ingevoerd. De bewoner/zijn vertegenwoordiger kunnen het ouderinitiatief machtigen om de aanvraag in te dienen. Door gefaseerd aan te vragen, wordt ook duidelijk of de inschatting van de kans op toelating realistisch is. Indien een aanvraag wordt afgewezen dan zal dat gemotiveerd geschieden. CIZ wil de verzoeken om indicatie vóór 1 oktober afronden omdat daarna nog een periode van bezwaar en beroep openstaat. Bovendien willen aanvragers zelf ook tijdig weten of zij worden toegelaten tot de Wlz dan wel in de Wmo (moeten) blijven.

De laatste stand van zaken over de voortgang van de implementatie van de wetswijziging toegang GGZ tot Wlz vindt u in bijgaande brief van de Minister aan de Tweede Kamer. In de brief wordt ook ingegaan op de uitvoeringstoets van de NZa over de bekostiging van de zorg in de Wlz. In de bijlagen staat informatie over de behandeling onder de Wlz. Op pagina 20 van bijlage 2 staat wat de consequenties zijn voor pgb gefinancierde wooninitiatieven.
Zie Kamerbrief-Implementatie_wetswijziging_Toegang_tot_de_Wlz.pdf
Zie Bijlage-2-Behandeling_voor_Wlz-cliënten.docx
Zie Bijlage-3-Handreiking_behandeling_in_de_Wlz_per_1_januari_2021.pdf

Informatie over de informatiebijeenkomsten die gehouden zijn in februari voor pgb houders en ouder/wooninitiatieven: Presentaties Pgb bijeenkomst Ggz naar Wlz

Per Saldo heeft een video met uitleg over de toegang tot de Wlz: Uitleg over openstelling Wlz voor mensen met een psychische aandoening

Eind maart is er een bijeenkomst gepland waar beoordelaars van het CIZ vragen die rijzen bij aanvragen voor een indicatie beantwoorden. Het gaat daarbij om voorbereide aanvragen. Per initiatief kunnen 1 of twee personen die de aanvragen daadwerkelijk voorbereiden en invullen aanwezig zijn. Dus bijvoorbeeld de teamleider en een bestuurslid. Bij vragen kan gedacht worden aan hoe omschrijf ik de blijvende noodzaak aan 24 uur toezicht of zorg in de nabijheid, aarzeling of iemand wel in aanmerking komt. Wat is huidige diagnose en wie kan die bevestigen. Mocht u uw initiatief ook willen aanmelden neem dan snel contact op via [email protected]

Nieuw - 28-3-2020 - GGZ naar Wlz: vragen aan CIZ

De geplande bijeenkomst met beoordelaars van het CIZ over vragen die rijzen bij het voorbereiden van aanvragen voor een indicatie konden beantwoorden van ouderinitiatieven. Deze bijeenkomst is geannuleerd omdat het niet mogelijk is om voor 1 juni een dergelijke bijeenkomst naar een ander tijdstip te verplaatsen. Mocht u vragen hebben zoals "hoe omschrijf ik de blijvende noodzaak aan 24 uur toezicht of zorg in de nabijheid", "aarzeling of iemand wel in aanmerking komt", "wat is huidige diagnose en wie kan die bevestigen", etc. De beoordelaars zijn bereid om uw vragen rechtstreeks te antwoorden. U kunt daartoe contact opnemen met Ingrid Boersma [email protected] of met Marianne Raayman [email protected]

Nieuw - 30-3-2020 - Stand van zaken GGZ naar Wlz

De laatste informatie over de stand van zaken GGZ naar Wlz.
Deze informatie is toegestuurd omdat de klankbordgroep door de Corona/Covid-19 preventiemaatregelen niet plaats kan vinden.
Zie: Stand-van-zaken-GGZ-in-de-Wlz-maart-2020.docx

Nieuw - 8-5-2020 - Eerste nieuwsbrief Rijk overgang GGZ naar WLZ

Het Rijk heeft een eerste nieuwsbrief over de overgang ggz naar Wlz opgesteld. Daarin staat veel nuttige informatie en de laatste berichten die op de website  www.informatielangdurigezorg.nl te vinden zijn o.a. een bericht van Nza een indicatie over de tarieven, die rond 1 juli bekend zullen worden. Zie: nieuwsbrief-overgang-ggz-naar-wlz/2020/nieuwsbrief-1-overgang-ggz-clienten-naar-wlz-per-2021

Nieuw - 14-7-2020 - Aanvraag pgb

Nadat er een indicatie is afgegeven moet nog een persoonsgebonden budget worden aangevraagd. Daarvoor treft u op de website van uw Zorgkantoor een aanvraagformulier aan. Dit formulier stuurt u dan samen met een budgetplan en de verklaring gewaarborgde hulp op aan het Zorgkantoor. Voor het opstellen van een budgetplan, zie www.pgb.nl/hoe-maak-ik-een-pgb-budgetplan/ voor een gratis online mini cursus. Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u het zorgkantoor vragen om u een onafhankelijke cliëntondersteuner toe te kennen. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Alle budgethouders met een GGZ indicatie zijn verplicht om een gewaarborgde hulp te hebben en die moet aanwezig zijn bij het gesprek met het Zorgkantoor. Zie www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/gewaarborgde-hulp 

Wij verwachten dat het Zorgkantoor de aanvrager voor het bewuste keuze gesprek zal uitnodigen zodra de tarieven 2021 beken zullen zijn. In het bewuste keuze gesprek wordt o.a. de pgb vaardigheid getoetst (Zie Toegankelijke infographic PGBvaardigheid_WT.pdf) en besproken waarom gekozen wordt voor een pgb.
Als het pgb is toegekend dan zal een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving aan het zorgkantoor moeten worden opgestuurd voor 1 januari 2021, de ingangsdatum voor degenen die dan de Wlz instromen. NB voor het aanvragen van dagbesteding is geen aparte CIZ indicatie nodig. Vermeld in de aanvraag bij het Zorgkantoor als u daarvoor budget wilt krijgen.

Nieuw - 14-7-2020 - Regeling over tarieven pgb Wlz 2021

De tarieven voor het pgb Wlz zijn op 13 juli in de Staatscourant gepubliceerd. U kunt die vinden als bijlage H in: www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html

De wooninitiatieventoeslag wordt € 4652,00 De indexering voor 2021 is 3,83% - dat is gelet op de verhoging van de CAO in de zorg niet toereikend gelet ook op de lage indexering voor 2020 van 1,82%.

Nieuw - 6-12-2020 -Overgangsproces voor en na 1 januari 2021

Er is een achterstand ontstaan in de afhandeling van de aanvragen bij het CIZ omdat het aantal aanvragen voor een Wlz-indicatie per 2021 hoger is dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ èn in het daarop volgende proces bij zorgkantoren (toekenning budget).
De afhandeling zal zo spoedig mogelijk in 2021 worden afgerond, maar zal zeker het eerste kwartaal van 2021 in beslag nemen. VWS, ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en CIZ hebben hiervoor een overgangswerkwijze (voor pgb en zorg in natura) opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren.

De cliënt houdt zorg uit de Wmo tot de Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ. 

Planning
Het hele proces is er op gericht om de aanvragen die in 2020 zijn ingediend door cliënten,  door het CIZ te laten af doen in het eerste kwartaal 2021. Het zorgkantoor heeft dan tot uiterlijk 1 juli 2021 de tijd om de zorgtoewijzing te regelen.
Met de veldpartijen (met name ZN, VNG en het CIZ) is een overgangsregeling uitgewerkt, zodat de zorgcontinuïteit voor de cliënt is geborgd.

Overgangsregeling
Kern van de regeling is dat voor het pgb (voor ZIN geldt een andere regeling) de zorg en ondersteuning doorloopt vanuit de Wmo totdat de indicatie gesteld. Gemeenten zullen dan ook worden verzocht Wmo-beschikkingen, die lopen tot 1 januari 2021, te verlengen. Vanaf de datum van het Wlz-indicatiebesluit zal het zorgkantoor de zorgtoewijzing ter hand nemen en zal in een overgangsperiode de overdracht van de zorg van Wmo naar Wlz plaatsvinden.

Voor degenen die in 2021 een (in 2020 aangevraagde) CIZ indicatie ontvangen en een pgb hebben aangevraagd, ontvangen vanaf het moment van afgifte indicatie (dus niet met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2021) een voorlopig pgb. Het bewuste keuze gesprek vindt later plaats.

Budgethouders die in 2020 al wel een indicatie hebben gekregen en nog wachten op het bewuste keuzegesprek krijgen vanaf 1 januari 2021 een voorlopig pgb.

NB mensen die pas in 2021 een indicatie aanvragen bij het CIZ moeten rekening houden met een lange periode van afhandeling omdat er een achterstand is van ongeveer 6000 aanvragen, die nog moeten worden afgehandeld. Zij vallen niet onder de overgangsregeling en voor hen geldt de gebruikelijke regeling dat de zorgtoewijzing inclusief het bewust keuzegesprek met het Zorgkantoor (na de afgifte van de indicatie door CIZ) hun beloop moet hebben voor het pgb wordt toegekend.

De overgangsregeling zal binnenkort worden gepubliceerd op:
Cliënten ggz vanaf 2021 toegang tot Wlz | Informatie langdurige zorg

Nieuwsbrief 4 – Overgang ggz-cliënten naar Wlz per 2021 | Actueel | Informatie langdurige zorg

Nieuwsbrief 5 – Overgang ggz-cliënten naar Wlz per 2021 | Actueel | Informatie langdurige zorg 

Up date 10 maart 2021

Staatssecretaris Blokhuis heeft op 9 maart Kamervragen beantwoord over de vertraging in de afhandeling van de aanvragen GGZ-indicaties voor de Wlz door het hoge aantal aanvragen https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D09570&did=2021D09570

Update 24 maart 2021

In overleg met CIZ, Zorgverzekeraars Nederland, VNG en VWS is een werkproces opgesteld voor de afhandeling van de aanvragen uit 2020 en 2021. In praktische zin betekent het dat nadat de indicatie door het CIZ is afgegeven het zorgkantoor nog 13 weken heeft om de zorgvraag af te handelen en een pgb te verstrekken. Dat betekent dat de indicatiebeschikkingen vanuit de Wmo worden verlengd met een zelfde termijn. In praktische zin wordt voorgesteld om als de datum van 1 juli a.s. niet wordt gehaald om dan de Wmo-beschikking tot 1 oktober 2021 verlengen voor aanvragen die in 2020 zijn ingediend. Voor aanvragen die in 2021 zijn ingediend zal het probleem zich waarschijnlijk niet voordoen omdat de meeste Wmo beschikkingen geldig zijn tot 1-1-2022.

bron: memo-proces-afhandeling-aanvragen-ggz-in-de-wlz-2021.pdf

Update 25 maart 2021

Nieuwsbrief 6 – Overgang ggz-cliënten naar Wlz per 2021 |

In Nieuwsbrief 6 vindt u nog meer informatie over de stand van zaken. De bekostiging van een GGZ behandeling komt in ieder geval tot 2023 ten laste van de Ziekteverzekeringswet indien de bewoner een pgb Wlz heeft ( geen verblijfsindicatie).

Update 28 juni 2021

Actualiteiten juni 2021

nieuwsbrief 7
Enkele punten uit de nieuwsbrief zijn:
- De aanvragen uit 2020 zijn door het CIZ grotendeels afgehandeld en sinds mei worden de aanvragen uit 2021 in behandeling genomen;
- Het aantal aanvragen uit 2020 is 185% hoger dan verwacht was. 8% van de gevallen is afgewezen en 9% is afgebroken of niet in behandeling genomen.
- Er worden voorbereidingen getroffen om kinderen (onder de leeftijd van18 jaar) met een psychische stoornis vanaf 2022 ook te indiceren.
- www.informatielangdurigezorg.nl is ondergebracht bij www.regelhulp.nl

Update 14 september 2021

Vertraging bij CIZ in afhandeling aanvraag (Wlz) GGZ indicaties
Door het grotere aantal aanvragen dan verwacht is de werkvoorraad van het CIZ nog hoger dan wenselijk (namelijk 3000 i.p.v. 1000 aanvragen).
Een aanvrager moet langer dan gebruikelijk (6 weken) wachten op een indicatiebesluit.
Dit kan in sommige situaties oplopen tot tien weken.
Wanneer een aanvraag niet compleet wordt ingediend en aanvullende informatie nodig is kan dit langer duren. Dit wordt niet meegenomen in de doorlooptijden.
Aan het eind van het jaar zal de achterstand waarschijnlijk zijn ingelopen. bron: Kamerbrief doorlooptijden

0 reacties

Reageer

Copyright © 2022 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen