Raadsvoorstel afschaffing specifieke pgb budgetten voor bewoners van ouderinitiatieven in de regio Eindhoven

21-11-2022

Op de agenda van de raadsvergadering van 22 november staat een voorstel om de specifieke “producten” voor ouderinitiatieven te verwijderen uit de Verordening Sociaal Domein.

Wij voelen ons overvallen door dit voorstel. RPSW heeft in overleg met de leden die het betreft een schriftelijke inspraakreactie gestuurd.
In het Eindhovens Dagblad staat bijgaand artikel.

Wat wij zorgelijk vinden, is de toonzetting over ouderinitiatieven. In plaats van de waarden te onderkennen van ouderinitiatieven worden zij in een kwaad daglicht geplaatst. Ook is er druk op bewoners om te kiezen voor ZIN(Zorg in Natura).

PGB is toch minder kostbaar en borgt de kwaliteit van zorg. Het pgb gaat uit van eigen regie en keuzes.

In 2018 zijn de “producten” voor ouderinitiatieven ingevoerd. De producten zijn in nauwe samenwerking met ons tot stand gekomen mede op basis van een aantal onderzoeken die zijn uitgevoerd. Toen is ook de afspraak gemaakt dat wij de producten gezamenlijk zouden evalueren. Deze afspraak is niet nagekomen.

In de regiovisie beschermd wonen staat de zin “We werken voor (en met) ouderinitiatieven toe naar aansluiting op de indeling en tarifering van het nieuwe landschap Beschermd wonen”.

Noch wij noch onze leden(ouderinitiatieven) zijn betrokken bij de uitwerking van de visie. In de frase staat ook niet dat de producten zouden worden afgeschaft. Dus dit besluit is daar geen logisch vervolg op.

De argumenten voor afschaffing van de producten zijn niet steekhoudend en geven ook niet aan waarom de argumenten die in 2018 golden voor de invoering nu niet worden betrokken. Onduidelijk is wat de consequenties voor onze bewoners zijn. Dat die negatief zijn schemert door bij de vermelding van de knelpunten.

Duidelijk is wel dat het aantal uren dat gemiddeld aan de nieuwe algemene producten voor beschermd wonen (beschermd thuis 1 en 2) een ander gemiddeld aantal uren zorg ( 8 resp. 10 uur) betekenen dan de huidige “producten” (12 resp. 15 uur) op pgb basis. Eerder is door ons toegezegd dat wij bij de evaluatie van die producten betrokken zouden worden.

De consequentie is dat er minder uren zorg door bewoners met een Wmo budget kan worden ingekocht en dat dit bestaande ouderinitiatieven in problemen brengt. De toegang van nieuwe bewoners met een Wmo indicatie zal moeilijker worden en het is ook een ontmoediging om een nieuw ouderinitiatief te starten.

0 reacties

Reageer

Copyright © 2022 Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen